Naši proizvodi

Najbolji kvalitet proizvoda

Pesticidi

Pesticid je svaka supstanca koja se koristi za odbijanje ili suzbijanje određenih oblika biljnog ili životinjskog sveta koji se smatraju štetočinama. Pesticidi uključuju herbicide za uništavanje korova i druge neželjene vegetacije, insekticide za suzbijanje širokog spektra insekata, fungicide koji se koriste za sprečavanje rasta plesni, dezinfekciona sredstva za sprečavanje širenja bakterija i jedinjenja koja se koriste za suzbijanje miševa i pacova.

Zbog široke upotrebe poljoprivrednih hemikalija u proizvodnji hrane, ljudi su izloženi niskim nivoima ostataka pesticida kroz svoju ishranu.

HERBICIDI

Herbicidi su različita hemijska jedinjenja, pretežno organskog porekla, namenjena za uništavanje biljaka.

Herbicidi mogu biti sistemični, lokalsistemični i nesistemični, odnosno kontaktni u zavisnosti od sposobnosti preparata da se kreće (translocira) u biljci. Podela može biti i prema delovanju na gajenu biljku, te su grupisani u selektivne i neselektivne pesticide. Herbicidi se dele i po nameni te su podgrupe “graminicidi”, “desikanti”, “defolijanti”, “avenicidi”, “arboricidi” itd.

Osnovni princip za pravilan izbor herbicida je fenofaza razvoja gajene biljke, stepen stalnosti, brojnosti i pokrovnosti korovskih biljaka koje ugrožavaju usev ili zasad, spektar delovanja herbicida, a uz konsultaciju sa stručnim licem koje kontroliše proizvodnju.

 
 

INSEKTICIDI

Insekticidi su supstance koje se koriste za suzbijanje insekata.

Insekticidi se koriste prvenstveno za suzbijanje štetočina koje napadaju gajene biljke ili za uklanjanje insekata koji prenose bolesti u određenim geografskim područjima. Otprilike 10.000 vrsta insekata jede žitarice, a od njih približno 700 vrsta širom svijeta uzrokuju većinu oštećenja insekata na usevima čoveka, na polju i u skladištu. Insekticidi mogu biti prirodnog ili sintetičkog porekla, a nedavno su geni koji kodiraju insekticidne proteine ugrađeni u različite biljne kulture.

Insekticidi predstavljaju važno sredstvo upravljanja u poljoprivredi. Oni pružaju jeftin i efikasan pristup suzbijanju štetočina, gde se mogu koristiti i reaktivno i preventivno.

FUNGICIDI

Fungicidi su pesticidi koji suzbijaju ili sprečavaju rast gljivica i njihovih spora.

Mogu se koristiti za suzbijanje gljivica koje oštećuju biljke, uključujući rđu, plesni i gljivice. Takođe se mogu koristiti za suzbijanje plesni i plesni u drugim okruženjima. Fungicidi se takođe koriste za suzbijanje mnogih bolesti nakon žetve koje uzrokuju brzi i opsežni kvar proizvoda sa visokom vlagom i predstavljaju ozbiljne probleme.

Fungicidi deluju na različite načine, ali većina njih oštećuje ćelijske membrane gljivica ili ometa proizvodnju energije unutar njihovih ćelija.

AKARICIDI

Akaricidi su pesticidi koji se koriste za suzbijanje krpelja i grinja.

Primena akaricida usvaja se tokom kišne sezone kako bi se uništio najveći broj krpelja i zaustavilo njihovo razmnožavanje. Primenjuje se strateški raspored tretmana, jednom na početku kišne sezone da bi se zaustavilo njihovo razmnožavanje i ponovo na kraju kišne sezone da bi se eliminisali oni krpelji koji su preživeli prvi tretman i razmnožili se tokom kišne sezone.

REGULATORI RASTA

Regulatori rasta biljaka (koji se nazivaju i biljni hormoni) brojne su hemijske supstance koje duboko utiču na rast i diferencijaciju biljnih ćelija, tkiva i organa. Regulatori rasta biljaka funkcionišu kao hemijski glasnici za međućelijsku komunikaciju. 

Postoje prirodni regulatori, koje proizvodi sama biljka, a takođe i sintetički regulatori; oni koji se prirodno nalaze u biljkama nazivaju se fitohormoni ili biljni hormoni. Trenutno postoji pet priznatih grupa biljnih hormona: auksini, giberelini, citokinini, apscisinska kiselina (ABA) i etilen. Oni rade zajedno koordinirajući rast i razvoj ćelija.

sr_RSSerbian